Mülk (Tebareke) Suresinin Fazileti

MÜLK SURESİ'NİN FAZİLETİNE DAİR:

Bu mübarek sure de Mekke'de nazil olmuştur.30 ayte-i celiledir.315 kelime ve 1313 harften meydana gelmiştir.

Alusi Tefsirine göre;Mülk suresinin fazileti hakkında varid bir çok haber sebebiyle,bu surenin her gece okunması mendubtur.

Hakim'in Ebu Hureyre'den rivayetine göre Peygamberimiz :

"Tebareke'l-lezi bi yedihi'l-mülk suresinin her müslümanın gönlünde bulunmasını çok arzu ederdim." buyurmuşlardır.

Neseı'nin Ebu'd Derda'dan rivayetine göre ise "Tebareke'l-lezi biyedihi'l-mülk suresini okuyan kimseye,bu sure her gece kabrine gelerek,ondan kabir azabını def etmeye çalışır ve bunun mücadelesini yapar." buyuruyor.

Tirmizi İbn-i Abbas'dan naklediliyor:

Ashab-ı Kiram'dan bazı şahıslar bilmeden çadırlarını bir kabrin üstüne kurmuşlar ve bir ara kabirde bir adamın Mülk suresini okuduğunu duymuşlar.Bundan çok ürpermişler ve durumu gelip Peygamberimize nakletmişler.Bu olay üzerine Resulüllah:

"Mülk Suresi kabir azabına mani olan bir suredir.Azaptan da kurtarıcıdır" buyurmuşlardır.

Buhari şerhlerinden bazıları da:

"Hilal görüldüğü zaman kötülüklerden korunmak ümidiyle bu surenin 30 ayetini okumak mendubtur." denilmiştir.

...................................................

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Mülk sûresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. Kabir azabından kurtarır.”

“Mülk sûresini her gece okuyan kimseden Cenab-ı Hak kabir azabını kaldırır.”

“Mülk sûresini okumadan yatma! Zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Her gece Mülk sûresini okuyan kimse, Kadr gecesini ihyâ etmiş gibi sevâba nail olur.”

“Ben Mülk sûresinin, ümmetinmden her insanın kalbinde olmasını severim.”

“Kur'ân-ı kerîmden otuz âyetlik bir sûre, bir adama şefaat etti ve neticede mağfiret oldu. O, Mülk sûresidir.”

Eshab-ı kiramdan bir kaçı, bir yere çadır kurmuşlardı. Burada bir kabir bulunduğunu bilmiyorlardı. Çadırda mülk sûresinin okunduğu işitildi.

Resûlullah efendimize bunu haber verdiklerinde:

“Bu sûre, insanı kabir azabından korur” buyurdu.

Abdullah ibni Abbâs buyurdu ki:

“Mülk sûresini oku! Onu ezberle! Çoluk çocuğuna ve komşularına da öğret. Zira bu sûre azabdan kurtarıcıdır.

Okuyan kişiye Hak teâlâ indinde şefaatçidir. Eğer kişi onu ezberlemişse, Allahtan onu Cehennemden kurtmasını ister. Allah, o sayede kişiyi kabir azabından kurtarır.”

Muhammed bin Alkamî buyurdu ki:

“Her gece Tebarake (Mülk) sûresini okuyanlara kabir suâli sorulmaz.”

Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:

“Birisi vefat edip kabre konduğunda, azab melekleri ölünün başına gelir. Baş onlara der ki:

"Ona dokunmayız. Zira o bana, Mülk sûresini okurdu."

Sonra karın tarafına varıp otururlar. O da der ki:

"Ona dokunmayınız. Zira o bende Mülk sûresini ezberleyip hıfzetmiştir."

Bu sebeple bu sûreye, "kabir azabını engelleyici" anlamında "Mânia" denilmiştir.”

Abdullah ibni Mes'ûd buyurdu ki:

“Kim her gece Mülk sûresini okursa, Allahü teâlâ bu sayede o kişiyi kabir azabından kurtarır.”

(Mülk sûresi, Kur'ân-ı kerîmde 561 - 563 sayfalar arasındadır.)

.
.
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !